کباب گوسفندی

کباب برگ گوسفندی ( 250 گرمی )

460 تومان

کباب بناب مخصوص ( 270 گرمی )

200 تومان

کباب سلطانی ( 470 گرمی )

635 تومان

کباب سناتوری ممتاز ( 400 گرمی )

500 تومان

کباب شیشلیک مشهدی ( 500 گرمی )

595 تومان

کباب کنجه گوسفندی ( 200 گرمی )

295 تومان

کباب کوبیده مخصوص گوسفندی ( لقمه ) ( 220 گرمی )

190 تومان