بازگشت به منوی

جوجه کباب ترش شمالی
( 250گرمی )

شامل یک سیخ جوجه کباب ترش شمالی 250گرمی به همراه دورچین