فروشگاه

آب بزرگ

آب کوچک

باقالی پلو

60 تومان

بزقرمه

50 تومان

ته چین اضافه ( 2 قطعه )

18 تومان

جوجه کباب با استخوان ( 600 گرمی )

220 تومان

جوجه کباب بال و کتف

110 تومان

جوجه کباب بی استخوان ران ( 250 گرمی )

180 تومان

جوجه کباب بی استخوان سینه ( 250 گرمی )

180 تومان

جوجه کباب بی استخوان فیله ( 250 گرمی )

210 تومان

چلو ایرانی با ته چین

60 تومان

چلو جوجه کباب برگ

215 تومان

چلو جوجه کباب بی استخوان ران

240 تومان

چلو جوجه کباب بی استخوان سینه

240 تومان

چلو جوجه کباب بی استخوان فیله

270 تومان

چلو خورشت قرمه سبزی

140 تومان